Make your own free website on Tripod.com

Statuten

 

bullet

Maatschappelijke zetel & doel

bullet

Leden van het verbond

bullet

Uittreden van de aangesloten leden

bullet

Lidmaatschapsbijdragen

bullet

Beheer

bullet

Algemene vergadering

bullet

Begroting en boekhouding

bullet

Ontbinding & bestemming van het algemeen bezit

 

KONINKLIJK VERBOND DER BELGISCHE

SCHUTTERSVERENIGINGEN

------------------- Nederlandstalige Afdeling --------------------

Vereniging Zonder Winstoogmerk

 

S T A T U T E N .

=============

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL & DOEL.

 

Art. 1 : De vereniging neemt de naam : Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersverenigingen - Nederlandstalige afdeling - vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : KVBSV.na. vzw.

De maatschappelijke zetel is ondergebracht in de agglomeratie Antwerpen en is thans gevestigd te 2600 BERCHEM (Antwerpen), Boomgaardstraat 22/7.

 

Art. 2 : Met als oogmerk de schuttersliefhebberssport onder al zijn vormen te organiseren en te ontwikkelen, verwezenlijkt het verbond dit doel :

a. door de oprichting, het beheer, de organisatie, het in stand houden en het leiden van alle werken met een gelijkaardige doelstelling;

b. door het treffen van elke beslissing van welke aard ook die de schuttersliefhebberssport in Vlaanderen kan bevorderen;

c. door belang te stellen in en het gebeurlijk verlenen van zijn medewerking aan alle werken met een gelijkaardig oogmerk.

Het verbond onthoudt zich van elke inmenging in politieke, taalkundige, godsdienstige of filosofische aangelegenheden.

LEDEN VAN HET VERBOND.

 

Art. 3 : Het minimum aantal leden is vastgesteld op drie (3).

Deze leden zijn :

A. Stemgerechtigde leden :

De aangesloten schuttersverenigingen.

B. Niet-stemgerechtigde leden :

1. Alle leden van de aangesloten schuttersverenigingen.

2. Provinciale afdelingen.

3. Ereleden en beschermende leden

4. Steunende leden.

5. Leden ten individuele titel.

 

Art. 4 : Iedere vereniging, die wenst aan te sluiten bij het verbond, moet hiervoor een aanvraag indienen bij het secretariaat en de discipline(s) vermelden die zij beoefent. Deze aanvraag dient vergezeld te zijn van :

1. één (1) exemplaar van haar statuten;

2. één (1) lijst met de namen, de geboortedatum, de nationaliteit en de volledige adressen van haar leden, met aanduiding van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester;

3. het volledig adres waar de schietstand(en) gevestigd is (zijn);

een kopie van de toelating tot het gebruik van de schietstand(en) en alle andere

noodzakelijke wettelijke toelatingen.

 

De secretarissen van de verenigingen zijn verplicht het secretariaat in te lichten betreffende alle wijzigingen die zich zouden voordoen in :

- de statuten;

- het ledenaantal van de vereniging;

- de adresverandering van de leden;

- de adresverandering van de schietstand(en).

Enkel de raad van beheer heeft de volheid van bevoegdheid om nieuwe leden te aanvaarden. Hij beschikt in dit opzicht over de volle vrijheid van beoordeling en zal zijn gemotiveerde beslissing mededelen aan de voorzitter van de betrokken vereniging.

UITTREDEN VAN DE AANGESLOTEN LEDEN.

 

Art. 5 : De voorwaarden, die gesteld worden voor de uittreding van de stemgerechtigde leden, vermeld in Art. 3.A., worden geregeld overeenkomstig Art. 12 van de wet van 27 juni 1921.

 

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN.

 

Art. 6 : Op voorstel van de raad van beheer en bij beslissing van de algemene vergadering, kunnen verplicht worden :

1. De stemgerechtigde leden, zoals vermeld in Art.3.A., tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die de 5 000 F niet mag overschrijden.

2. De niet-stemgerechtigde leden, zoals vermeld in Art. 3.B.1, tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die de 1 000 F niet mag overschrijden. Deze bijdrage dekt de uitreiking van de jaarlijkse schuttersvergunning en de verzekering.

BEHEER.

 

Art. 7 : Het verbond wordt beheerd door een raad van beheer. Deze is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris-generaal, een algemeen penningmeester en vijf (5) afgevaardigde-beheerders.

Deze laatsten zijn respectievelijk voorzitter van :

1. de Technische Commissie (T.C.),

2. de commissie Organisatie en Arbitrage (O.& A.),

3. de commissie Studie en Onderzoek (S.& O.),

4. de commissie voor Sport, Vrije Tijd, Jongeren en Dames (S.VT.J.D.),

5. de commissie Public Relations (P.R.)

Zij worden benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid der stemmen van de geldig gevolmachtigde aanwezige en van de geldig gevolmachtigde vertegenwoordigde leden, die hun benoeming ook te allen tijde kan herroepen.

Het mandaat van beheerder is vastgesteld op vier (4) jaar. Een deel van de raad van beheer zal ieder jaar gekozen worden volgens de modaliteiten voorzien in het huishoudelijk reglement.

De uittredende beheerders zijn steeds herkiesbaar, tenzij zij hun mandaat wensen te beëindigen.

Indien een mandaat openvalt wegens overmacht of uit hoofde van een dwingende reden, zal de raad van beheer een andere beheerder gelasten met de administratie van die commissie of een persoon aanstellen om de administratie te verzekeren, dit met een adviserende stem tot de eerstvolgende algemene vergadering.

Indien een beheerder zich kandidaat stelt voor een andere functie dient hij ontslag te nemen in zijn functie, die dan opengesteld wordt voor nieuwe kandidaten om het mandaat te beëindigen.

 

Art. 8 : De bevoegdheden van de raad van beheer zijn deze voorzien bij Art. 13 en 14 van de wet van 27 juni 1921. De raad mag, onder zijn aansprakelijkheid, zijn bevoegdheden overmaken aan één van zijn leden of zelfs aan een derde.

De besluiten van de raad van beheer worden genomen bij meerderheid van stemmen; alle beheerders moeten uitgenodigd worden en de meerderheid van hen moet aanwezig zijn om geldig te kunnen stemmen.

Bij staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen.

De raad van beheer zal regelmatig vergaderen en dit bij voorkeur elke maand.

Onder de leden van de raad van beheer zal een lid aangeduid worden als vice-voorzitter om het voorzitterschap waar te nemen bij afwezigheid van de voorzitter.

De raad van beheer leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Hij treedt op, als eiser of verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al of niet aanwenden van rechtsmiddelen.

De raad van beheer kan alle handelingen van beheer verrichten en bovendien alle daden van beschikking stellen.

 

Art. 9 : Het verbond is geldig gebonden door de handtekening van de voorzitter of van de afgevaardigde-beheerder van de betrokken administratie.

De handtekening van de algemene penningmeester is geldig voor de bank- en postrekeningen.

ALGEMENE VERGADERING.

 

Art. 10 : De algemene vergadering is het opperste gezag van het KVBSV.na. vzw.

Onder de bevoegdheden van de algemene vergadering valt het recht van :

1. De statuten te wijzigen en de ontbinding uit te spreken van het verbond, mits naleving van de wettelijke voorschriften.

2. De beheerders te benoemen en af te zetten.

3. Ieder jaar de rekeningen en de begroting goed te keuren.

4. Ieder jaar het bedrag van de bijdragen goed te keuren zoals voorzien in Art. 6.

5. De uitsluiting van de leden, dit volgens Art. 12 van de wet van 27 juni 1921.

6. Een uitgesloten club kan slechts opnieuw aangesloten worden door de Algemene Vergadering.

 

Art. 11 : De algemene vergadering is samengesteld uit alle aangesloten leden van het KVBSV.na..

Elk lid, vermeld onder Art. 3.A., wordt vertegenwoordigd door een mandataris.

Deze mandataris, één (1) per vereniging, beschikt over één (1) stem. Hij wordt geldig gevolmachtigd en afgevaardigd door zijn vereniging en haar leden, vermeldt onder Art. 3.B.1..

De niet-stemgerechtigde leden, één (1) afgevaardigde per provinciale afdeling, behorend tot de categorie 3.B.2., hebben een interpellatierecht.

 

Art. 12 : De algemene vergadering wordt elk jaar bijeengeroepen, in principe in de maand maart.

De stemgerechtigde leden, vermeld onder Art. 3.A., en de niet-stemgerechtigde leden, vermeld onder Art. 3.B.2., worden, in de naam van de raad van beheer, door de secretaris-generaal uitgenodigd tot de algemene vergadering. De uitnodiging met de agenda geschiedt bij postafgifte, tenminste dertig (30) dagen vóór de datum van de geplande algemene vergadering.

 

Art. 13 : Verhinderde actieve leden kunnen zich niet laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Er kunnen geen volmachten verleend worden.

 

Art. 14 : De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid der stemmen van de geldig gevolmachtigde aanwezige en van de geldig gevolmachtigde vertegenwoordigde leden, behalve in de gevallen dat de wet van 27 juni 1921 het anders voorziet.

Bij staking van stemmen is het behandelde voorstel verworpen.

 

Art. 15 : De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder register, ondertekend door de voorzitter of de waarnemende voorzitter, de secretaris-generaal en de leden die erom verzoeken.

Dit register wordt op de zetel van het verbond bewaard en alle aangeslotenen, die hierin belang stellen, kunnen er inzage van nemen.

 

Art. 16 : De algemene vergadering kan slechts uitspraak doen over de agenda.

Hiervan kan slechts afgeweken worden door de voorzitter of door de waarnemende voorzitter, indien hij van oordeel is dat het algemeen belang zulks vereist.

BEGROTING EN BOEKHOUDING.

 

Art. 17 : Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Twee (2) commissarissen, afkomstig uit verschillende provinciale afdelingen, voor nazicht van de rekeningen zullen aangeduid worden door de algemene vergadering voor de duur van één (1) jaar. Deze zullen verslag uitbrengen over de rekeningen van het verbond.

De jaarrekening van het afgelopen dienstjaar en de begroting van het begonnen dienstjaar zullen aan de goedkeuring van de algemene vergadering voorgelegd worden.

 

ONTBINDING & BESTEMMING VAN HET ALGEMEEN BEZIT.

 

Art. 18 : De ontbinding van het verbond zal geschieden volgens de wettelijke schikkingen van Art. 20 van de wet van 27 juni 1921.

Het resterende actief, na aanzuivering van het passief, zal aan een werk voor ondersteuning van gezichtsgehandicapten overgemaakt worden.

 

Art. 19 : Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921 toepasselijk. Een huishoudelijk reglement, waarvan de tekst moet goedgekeurd worden door de algemene vergadering, en een technisch reglement zullen alle andere zaken regelen.

 

Art. 20 : Alle wijzigingen aan de statuten zullen gedaan worden in overeenstemming met Art. 8 van de wet van 27 juni 1921, aangaande de Verenigingen zonder Winstoogmerk.